Učební obory

Zkrácené studium – oboru 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ, ELEKTRIKÁŘ – SILNOPROUD

Kód oboru: 26-51-H/01

Jednoleté denní studium zakončené výučním listem a zkouškou z vyhlášky 50/78Sb. opravňující absolventy k samostatné činnosti na elektrických zařízeních. Určeno pro uchazeče s ukončeným středním vzděláním.

Forma studia: Denní

Délka studia: 1 rok

Zaměření:

  • elektrické rozvody
  • zapojení elektrických spotřebičů
  • opravy elektrických zařízení
  • inteligentní elektroinstalace
  • sdělovací a zabezpečovací technika

Výstup: Výuční list, vysvědčení o závěrečné zkoušce Určeno pro uchazeče: Mající střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo střední vzdělání s výučním listem

el 2021 4 el 2021 3

Podmínky přijetí: Úspěšné ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo úspěšné ukončení středního vzdělání s výučním listem.

Přijímací zkoušky se nekonají, uchazeči budou přijímáni do naplnění stanoveného počtu.

Úředně ověřená kopie výučního listu nebo maturitního vysvědčení budou součástí přihlášky nebo bude dodatečně předložena na začátku školního roku.

Zdravotní způsobilosti posuzuje a na přihlášce potvrdí ošetřující lékař.

Učební plán

Vučovací předměty Počet týdenních hodin za celé studium
Technické kreslení 1
Základy elektrotechniky 5
Elektrická měření 2
Elektronika 2
Automatizace 1
Silnoproudá zařízení 3,5
Odborný výcvik 17,5
Celkem 32

Poznámky k učebnímu plánu:
– Obecný učební plán je rozvržen na sudé a liché týdny.
– U zkráceného studia se vyučuje podle osnov nezkráceného studia (podle ŠVP, RVP).
– Obsah a rozsah studia si vyučující přizpůsobí v rámci tématického plánu podle počtu vyučovaných hodin uvedených v učebním plánu zkráceného studia.
– Upravené tematické plány schvaluje ředitel školy.
– Počty týdenních vyučovacích hodin jsou závazné.
– Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.
– Učební plán je rozvržen na 1 týden teoretické výuky (tj. 29 hodin) a 1 týden odborného výcviku týdně po 7 hod. denně (tj. 35 hodin)

26-51-H/01 Elektrikář – zkrácené studium

Zobrazit v .pdf
Přehled oborů