Informace k závěrečné zkoušce

V oborech vzdělání s výučním listem

Závěrečná zkouška v oborech s výučním listem se skládá z 3 samostatně klasifikovaných zkoušek:
písemné zkoušky, praktické zkoušky z odborného výcviku a ústní zkoušky.

Předměty nebo jiné ucelené části učiva, z nichž se koná závěrečná zkouška, jsou stanoveny v rámcovém a školním vzdělávacím programu.
Závěrečná zkouška se koná v červnu v termínech stanovených ředitelem školy.

Termíny opravných zkoušek a náhradních zkoušek stanoví ředitel školy, resp. zkušební komise, a to: - v září, v prosinci a v červnu.
Žák vykoná závěrečnou zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny zkoušky, které jsou její součástí.

1. Podmínky pro konání závěrečné zkoušky
Žák může konat závěrečnou zkoušku, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání nebo 3. ročník oboru Mechanik elektrotechnik, zkráceného studia a kurz Profesní kvalifikace NN.
Pokud žák ukončí poslední ročník neúspěšně:
a) má 3 a více nedostatečných – do konce června požádá ředitele školy o opakování ročníku
b) má 1 až 2 nedostatečné, případně má z některého předmětu „nehodnocen“:
- má možnost vykonat opravné zkoušky nebo zkoušky v náhradním termínu a v případě úspěšného vykonání těchto zkoušek jde k závěrečné zkoušce v náhradním termínu v září.

2. Přihlašování k závěrečným zkouškám
Na řádný termín jsou žáci denního studia přihlášeni automaticky.
Žáci oboru Mechanik elektrotechnik a absolventi dalšího vzdělávání v úplné Profesní kvalifikaci, se musejí písemně přihlásit minimálně 1 měsíc před vyhlášeným termínem první části (písemné) závěrečné zkoušky.
Uchazeči, kteří chtějí konat opravnou nebo náhradní závěrečnou zkoušku, musí podat písemnou přihlášku nejpozději jeden měsíc před konáním zkoušky v souladu s vyhláškou č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, na studijním oddělení školy. K opravné či náhradní závěrečné zkoušce je možné se přihlásit nejdéle do 5 let od úspěšného ukončení závěrečného ročníku (v řádném či opravném termínu připadajícím na červen nebo září, v posledním, pátém roce pouze v řádném červnovém termínu).

3. Obsah a forma závěrečné zkoušky
Společná ustanovení:
- Závěrečná zkouška se skládá: z písemné zkoušky, z praktické zkoušky z odborného výcviku a ústní zkoušky.
- Písemná zkouška - trvá nejdéle 240 minut a každému žákovi v místnosti je náhodně rozdána jedna písemná práce z portálu NOVÁ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA. V jedné místnosti se nesmí opakvoat stejné zadání. Výsledky písemné zkoušky se žákům oznámí nejpozději týden před zahájením ústních zkoušek. 
- Hodnocení písemné části ZZ probíhá podle platných předpisů nové závěrečné zkoušky. 
- Praktická zkouška - z odborných předmětů se koná před teoretickou zkouškou. Počet témat praktické zkoušky stanoví ředitel školy. Pokud ředitel školy stanoví více než jedno téma, žák si jedno téma vylosuje. Praktickou zkoušku koná žák nejdéle 3 dny. V jednom dni trvá praktická zkouška nejvýše 7 hodin. Praktická zkouška se koná dle rozpisu, který je zveřejněn na webové stránce školy. Hodnocení praktické části ZZ probíhá podle platných předpisů nové ZZ. 
- Ústní zkouška – je teoretickou částí závěrečné zkoušky. Pro teoretickou ústní zkoušku stanoví ředitel školy minimálně 25 témat, z nichž si žák 1 téma vylosuje. Příprava ke každé zkoušce trvá 15 minut. Jednotlivé ústní zkoušky trvají nejdéle 15 minut. Při ústní zkoušce nelze v jednom dni losovat dvakrát stejné téma.
- Před zahájením ústní zkoušky, případně praktické zkoušky se žáci neúčastní vyučování po dobu 4 vyučovacích dnů v termínu stanoveném ředitelem školy.
- Žák vykoná závěrečnou zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny zkoušky, které jsou její součástí.
- V případě, že žák zkoušku, která je součástí závěrečné zkoušky, vykonal neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky.

4. Klasifikace a hodnocení závěrečné zkoušky
Klasifikace jednotlivých zkoušek se provádí podle následující stupnice prospěchu:
a) 1 – výborný
b) 2 – chvalitebný
c) 3 – dobrý
d) 4 – dostatečný
e) 5 – nedostatečný.

Celkové hodnocení ZZ (započítává se do něj klasifikace z jednotlivých zkoušek) provádí zkušební komise podle stupnice:
- prospěl s vyznamenáním – průměrný prospěch žáka u závěrečné zkoušky nesmí být horší než 1,5.
- prospěl – žák nemá u ZZ z jednotlivých zkoušek stupeň prospěchu horší než dostatečný
- neprospěl – žák má u ZZ z některé zkoušky stupeň prospěchu nedostatečný.
Celkové hodnocení ZZ včetně hodnocení z jednotlivých zkoušek oznámí žákovi předseda zkušební komise ve dni, ve kterém žák tuto zkoušku ukončil.

5. Opravné zkoušky
- Uchazeči, kteří chtějí konat opravnou nebo náhradní závěrečnou zkoušku, musí podat písemnou přihlášku nejpozději jeden měsíc před konáním zkoušky.
- Jestliže má žák z některé části (nebo částí) závěrečné zkoušky (z písemné nebo praktické nebo ústní) nedostatečnou, koná opravnou zkoušku. Opravnou zkoušku koná nejvýše dvakrát z každé zkoušky.
- Termíny opravných zkoušek stanoví ředitel školy, a to v září, v prosinci a v červnu. Termíny jsou zveřejněny na webových stránkách školy.
- Termíny náhradních zkoušek stanovuje zkušební komise a jsou zveřejněny na webových stránkách školy.
- Nedostaví-li se žák k ZZ pro vážné důvody, je povinen se nejpozději do 3 dnů ode dne konání zkoušky omluvit předsedovi zkušební komise prostřednictvím ředitele školy. Nedodržení stanovené lhůty může v závažných případech předseda zkušební komise prominout. Jestliže se žák nedostavil ke zkoušce bez omluvy, nebo jestliže mu omluva nebyla uznána nebo byl ze zkoušky vyloučen, posuzuje se, jako by byl z dané zkoušky klasifikován stupněm 5 – nedostatečný.
- Používá-li žák při zkoušce nedovolené pomůcky nebo jinak vážně narušuje její průběh, může jej předseda zkušební komise ze zkoušky vyloučit. Pak se posuzuje, jako by byl z dané zkoušky klasifikován stupněm 5 – nedostatečný.
- Závěrečnou zkoušku lze vykonat nejpozději do 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku vzdělávání.

6. Informace o úhradě zdravotního pojištění absolventa
Pokud nebudete pracovat, podnikat nebo nebudete registrováni na Úřadu práce s žádostí o práci, stát platí za vás zdravotní pojištění do 31. srpna příslušného školního roku.
Do 5. září musíte splnit ohlašovací povinnost a nahlásit své zdravotní pojišťovně ukončení studia. Pak jste povinni si hradit pojistné sami. Toto platí i pro ty, kdo konají ZZ v září či později.

7. Do kdy jste žáky školy
Dnem následujícím po dni, kdy žák vykonal úspěšně ZZ, přestává být žákem školy.
Nevykonal – li žák ZZ v řádném termínu, přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit.

Termíny zkoušek

Písemná zkouška:  3. 6. 2024 od 7.45 (240 minut)

Praktická zkouška:  začátek v 6.45 na VT 4 (délka 7 hodin)
PK A - 4. 6. 2024
PK B - 5. 6. 2024
ZS 1 - 6. 6. 2024
EL 3A - 10. 6. 2024
EL 3B - 7. 6. 2024
ME 3A - 11. 6. 2024
ME 3B - 12. 6. 2024

Ústní zkouška:
PK A - 12. 6. 2024
PK B - 13. 6. 2024
ZS 1 - 14. 6. 2024
EL 3A - 17. 6. 2024
EL 3B - 18. 6. 2024
ME 3A - 19. 6. 2024
ME 3B - 20. 6. 2024

Předání výučních listů 2024 - Lovecký zámeček Ohrada Hluboká nad Vltavou:
PK A, PK B - 17.6. od 13:00 
EL 3A, EL 3B, ZS - 19.6.  od 13:30

Přihláška k závěrečným zkouškám

Zobrazit v .pdf